Om Fjernkontrollen.no

 

Fjernkontrollen.no er en tjeneste levert av næringsorganisasjonen Norsk Fjernvarme.

Hensikten med fjernkontrollen.no er å gi kunder, utbyggere og andre interesserte oppdatert informasjon om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt.

Alle fjernvarmeselskap rapporterer i detalj om sin virksomhet til Statistisk Sentralbyrå (SSB) hvert år. Denne rapporteringen er grunnlaget for SSBs fjernvarmestatistikk. En av tabellene som inngår i SSB-statistikken er Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på varmesentraler. Denne tabellen sier noe om hvor energien som distribueres som fjernvarme kommer fra. Det er de samme tallene som ligger til grunn for fjernkontrollen.no, altså hvor mye energi som blir levert fra varmesentralene inn i fjernvarmenettet.

Men i motsetning til SSB, som bare får lov til å vise fram nasjonale tall, viser fjernkontrollen.no hva slags energikilder som brukes lokalt. Som du vil se når du klikker deg rundt her, er det stor variasjon i hva som brukes! 

Som du ser, er fjernkontrollen.no delt inn i tre nivåer:

Nasjonale tall

Totalen på tallene her tilsvarer årstallene til SSB i den nevnte tabellen Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på varmesentraler. Men i motsetning til SSB, bryter vi ned hovedkategoriene i underkategorier, noe som for eksempel vil vise ikke bare at det brukes bioenergi, men hva slags typer bioenergi som brukes.

I sin oversikt skiller SSB mellom spillvarme fra avfall og industri i hovedkategoriene, mens vi har slått disse sammen til kategorien Gjenvunnet varme. Klikker du deg inn i kategorien kan du se hva slags typer gjenvunnet varme som brukes. Vår hovedkategori Omgivelsesvarme inneholder SSB-kategorien for varmepumper - men vi har også med energi fra solfanger i vår Omgivelsesvarme-kategori. 

Velg et fjernvarmeselskap

Her finner du alle selskapene som har delt sine tall med fjernkontollen.no. Ikke absolutt alle fjernvarmeselskapene som rapporterer tall til SSB er så langt med, men vi jobber med å få med alle som ønsker å være med. Ved utgangen av 2015 har vi fått inn tall tilsvarende nær 80 prosent av totalen i SSB-statistikken for 2014.

På samme måte som med de nasjonale tallene, kan du klikke deg inn i selskapenes tall. Med mindre annet er spesifiert, gjenspeiler disse tallene den totalen som selskapene har rapportert inn til SSB for det aktuelle året. 

Du finner også, under fanen "Mer informasjon", noen opplysninger om selskapet, blant annet om hvor selskapet faktisk leverer fjernvarme.

Velg et sted

For mange vil nok det være aller mest interessant å få vite noe om hvor fjernvarmen kommer fra lokalt. Stedsvisningen gir nettopp den informasjonen. Ofte vil et selskap bare være tilstede ett sted - og da vil sted og selskapstallene være like. Men ofte har et selskap flere forskjellige fjernvarmenett, med forskjellig energimiks, noe som du vil se her.

På samme måte som under "Velg et fjernvarmeselskap" finner du også mer informason om selskapet som leverer fjernvarmen på det aktuelle stedet.

Om energikildene

Når du klikker deg inn i en hovedkategori i en av grafene, vil det komme opp en beskrivelse av de forskellige energibærerne som brukes i den kategorien. Er du inne på nasjonale tall, vil alle energibærere i den aktuelle kategorien komme opp. Er du inne på et selskap eller sted, vil bare de som brukes der være synlig. Hvis du går inn på Om energikildene, vil du få absolutt alle presentert på ett brett.

Vi har i tillegg lagt inn en kobling som gjør at du under hver energikilde i Om energikildene-oversikten får listet opp hvilke steder den spesifikke energikilden har vært brukt det siste året. På denne måten er det enkelt å finne fram hvilken geografisk utbredelse de enkelte fjernvarmekildene har i dag.

Mange av beskrivelsene av energikildene er hentet fra rapporten Klimaregnskap for fjernvarme, som konsulentselskapet Norsk Energi har utarbeidet for Norsk Fjernvarme. Hensikten med den rapporten er å sette opp et sett av utslippsfaktorer for de forskjellige energikildene som brukes i fjernvarmen i Norge. Rapporten ble oppdatert i 2020, blant annet for å gjenspeile den nye, norske standarden for klimagassberegninger i bygg, NS 3720.

Noen spørsmål?

Savner du et selskap i oversikten? Har du spørsmål, kommentarer eller forslag til fjernkontrollen.no? Send oss en tweet på twitter.com/fjernkontroll1 eller en epost til info@fjernvarme.no!