Om Fjernkontrollen.no

 

Fjernkontrollen.no er en tjeneste levert av næringsorganisasjonen Norsk Fjernvarme.

Hensikten med fjernkontrollen.no er å gi kunder, utbyggere og andre interesserte oppdatert informasjon om hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt.

Alle fjernvarmeselskap rapporterer i detalj om sin virksomhet til Statistisk Sentralbyrå (SSB) hvert år. Denne rapporteringen er grunnlaget for SSBs fjernvarmestatistikk. En av tabellene som inngår i SSB-statistikken er Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på varmesentraler. Denne tabellen sier noe om hvor energien som distribueres som fjernvarme kommer fra. Det er de samme tallene som ligger til grunn for fjernkontrollen.no, altså hvor mye energi som blir levert fra varmesentralene inn i fjernvarmenettet.

Men i motsetning til SSB, som bare får lov til å vise fram nasjonale tall, viser fjernkontrollen.no hva slags energikilder som brukes lokalt. Som du vil se når du klikker deg rundt her, er det stor variasjon i hva som brukes! 

Som du ser, er fjernkontrollen.no delt inn i fire nivåer:

Nasjonale tall

Totalen på tallene her tilsvarer årstallene til SSB i den nevnte tabellen Nettoproduksjon av fjernvarme fordelt på varmesentraler. Men i motsetning til SSB, bryter vi ned hovedkategoriene i underkategorier, noe som for eksempel vil vise ikke bare at det brukes bioenergi, men hva slags typer bioenergi som brukes.

I sin oversikt skiller SSB mellom spillvarme fra avfall og industri i hovedkategoriene, mens vi har slått disse sammen til kategorien Gjenvunnet varme. Klikker du deg inn i kategorien kan du se hva slags typer gjenvunnet varme som brukes. Vår hovedkategori Omgivelsesvarme inneholder SSB-kategorien for varmepumper - men vi har også med energi fra solfanger i vår Omgivelsesvarme-kategori. 

Velg et fjernvarmeselskap

Her finner du alle selskapene som har delt sine tall med fjernkontollen.no. Ikke absolutt alle fjernvarmeselskapene som rapporterer tall til SSB er så langt med, men vi jobber med å få med alle som ønsker å være med. Per 2023 representerer selskapene som rapporterer tall til fjernkontrollen.no tett opp mot 90 prosent av den samlede produksjonen i Norge.

På samme måte som med de nasjonale tallene, kan du klikke deg inn i selskapenes tall. Med mindre annet er spesifiert, gjenspeiler disse tallene den totalen som selskapene har rapportert inn til SSB for det aktuelle året. 

Du finner også, under fanen "Mer informasjon", noen opplysninger om selskapet, blant annet om hvor selskapet faktisk leverer fjernvarme.

Velg et sted

For mange vil nok det være aller mest interessant å få vite noe om hvor fjernvarmen kommer fra lokalt. Stedsvisningen gir nettopp den informasjonen. Ofte vil et selskap bare være tilstede ett sted - og da vil sted og selskapstallene være like. Men ofte har et selskap flere forskjellige fjernvarmenett, med forskjellig energimiks, noe som du vil se her.

På samme måte som under "Velg et fjernvarmeselskap" finner du også mer informason om selskapet som leverer fjernvarmen på det aktuelle stedet.

CO2-kalkulator

I 2023 lanserer vi en egen kalkulatorfunksjon på fjernkontrollen.no, hvor det er mulig å regne ut hvor stort klimagassutslipp din fjernvarmebruk utgjorde forrige kalenderbruk. Kalkulatoren er knyttet til hvert enkelt sted og tar utgangspunkt i den faktiske energikildebruken i anlegget.

I utregningen går det fram hvilke energikilder det lokale anlegget bruker til varmeproduksjonen, hva slags utslippsfaktor som er lagt til grunn for kildene og hvor stort utslipp ditt varmeforbruk utgjorde siste kalenderår.
Du kan også laste ned en PDF med tallene, hvor faktorer for de tre forrige årene følger med - i tillegg til en faktor for utslipp forbundet med selve fjernvarmeinfrastrukturen.

Utregningen av utslippene fra energibruken følger prinsippene i den norske metodestandarden for klimagassberegninger i bygninger (NS 3720:2018). Den legger blant annet til grunn at utslipp fra elektrisitetsbruk skal regnes ut både basert på en nasjonal og en europeisk produksjonsmiks. Derfor er det lagt inn en "bryter" hvor du lett kan velge om kalkulatoren skal legge norsk eller europeisk miks til grunn for anleggets bruk av elektrisitet.

Selve utslippsfaktorene for de enkelte energikildene er basert på livssyklusanlayse (LCA) og hentet fra metastudien Klimagassregnskap for fjernvarme, som konsulentselskapet Norsk Energi har utført. Gjennomsnittsbergeningen for utslipp fra fjernvarmeinfrastruktur er hentet fra Norsus-rapporten "LCA of infrastructure for district energy". 

Med tall for både utslipp fra energibruk og infrastruktur, er kalkulatoren tett på hvordan EPD-regelverket fungerer (Environmental Product Decleration), men den kan ikke erstatte en "fullblods", tredjepartsverifisert EPD  av et fjernvarmeanlegg. Slike "skreddersydde" EPD'er er å regne som gullstandarden når det gjelder LCA-baserte utslippsbregninger og noen fjernvarmeselskap har allerede laget slike for sine anlegg. I de tilfellene hvor et selskap har laget en slik EPD for det lokale anlegget, kan man laste ned den fra vår kalkulator

Om energikildene

Når du klikker deg inn i en hovedkategori i en av grafene du finner her på fjernkontrollen.no, vil det komme opp en beskrivelse av de forskellige energibærerne som brukes i den kategorien. Er du inne på nasjonale tall, vil alle energibærere i den aktuelle kategorien komme opp. Er du inne på et selskap eller sted, vil bare de som brukes der være synlig. Hvis du går inn på Om energikildene, vil du få absolutt alle mulige energikilder presentert på ett brett.

Vi har i tillegg lagt inn en kobling som gjør at du under hver energikilde i Om energikildene-oversikten får listet opp hvilke steder den spesifikke energikilden har vært brukt det siste året. På denne måten er det enkelt å finne fram hvilken geografisk utbredelse de enkelte fjernvarmekildene har i dag.

Mange av beskrivelsene av energikildene er hentet fra rapporten Klimaregnskap for fjernvarme.

Noen spørsmål?

Savner du et selskap i oversikten? Har du et selskap du gjerne vil har listet hos oss? Har du spørsmål, kommentarer eller forslag til fjernkontrollen.no? Send oss en tweet på twitter.com/fjernkontroll1 eller en epost til info@fjernvarme.no!Laster